பார்வதி மீதான கோபத்தை என் படத்தில் காட்டிவிட்டார்கள் : பெண் இயக்குனர் புலம்பல்