தணிக்கை சான்று தருவதற்கு தவிக்க விட்டார்கள்: இயக்குனர் புகார்